Unilib

Arrived issues: Mar - Jun 2022

821(477)
821(477)
821(477)
821(477)
821(477)
821(477)
39(477)(075.3)
2022-26-1
821(470)
Т54
Толстой , Л. Н.
Симферополь : Таврия. - 1973. - 124, [2] с.
821(477)
719
С28
Седова, Т. А.
Москва : Искусство. - 1973. - 223, [1] с.
821(477)
821(477)
821(477)
821(477)
821(477)
821(470)
Т98
Тютчев, Ф. И.
Ленинград : Советский писатель. - 1987. - 448 с.
821(470)
Ч-56
Чехов, А. П.
Москва : Молодая гвардия. - 1980. - 431 с.
821(470)
Т87
Тургенев, И. С.
Москва : Правда. - 1985. - 443, [2] c.
821(470)
821
821(437.3)
821(470)
821(470)
821(470)
821(470)
821(470)
К92
Куприянов, С.А.
Москва : АЛЬФА-КНИГА. - 2009. - 348с.
821
В38
Весенский, В.П.
1990
629
В12
Ваганов, В.И.
Москва : Транспорт. - 1990. - 224 с.
82.09
Б43
Белинский, В.Г.
Москва : Современник. - 1983. - 598[5]
Показано 30 (7599)